Strona główna

Optymalizacja
wpłat na PFRON

mgkconsulting-optymalizacja-oplat-pfro-2

Wizja firmy

 

Powstaliśmy po to, aby pomóc firmom i osobom niepełnosprawnym jednocześnie. Pragniemy zadowolić obie strony. Naszą misją jest dawanie szans osobom niepełnosprawnym na pełnowartościową pracę. Jednocześnie zapewniamy redukcję kosztów pracodawcom zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od ponad dekady łączymy efektywność ekonomiczną ze społeczną odpowiedzialnością. Dostarczamy usługi outsourcingu firmom, aby zoptymalizować ponoszone przez nie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Naszym ideałem jest, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni konkurować na rynku z osobami pełnosprawnymi. Dążymy do tego przez walkę z krzywdzącym stereotypem. Wiemy, że niepełnosprawni potrafią podołać wymaganiom rynku pracy.

Korzyści ze współpracy z MGKConsulting

przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON

W Polsce odsetek niepełnosprawnych wynosi ponad 12%. Firmy zatrudniające ponad 25 osób, aby uniknąć pełnych wpłat na PFRON, powinny zatrudniać co najmniej 6% niepełnosprawnych. Dostarczymy Ci rozwiązanie, które pozwoli zoptymalizować te koszty. Zobacz, co otrzymujesz, korzystając z usług MGK Consulting.

Jesteś zwolniony z obowiązku zarządzania pracownikami

To my – MGK Consulting – dla Twojej wygody zarządzamy pracownikami, których outsourcujemy.

Nie dostarczasz infrastruktury w przypadku zdalnych pracowników

80% moich pracowników jest zatrudnionych zdalnie, dzięki czemu nie musisz zapewniać pracownikowi np. telefonu, komputera.

Twoje wpłaty na PFRON ulegają zmniejszeniu

Przy 100-osobowej firmie może to być ponad
100 000 złotych rocznie!

Prowadzisz społecznie odpowiedzialną politykę personalną

Zatrudniasz osoby niepełnosprawne, dając im szansę na pełnowartościową pracę.

Otrzymujesz niskopłatne usługi

Płacąc za usługi osób niepełnosprawnych, jednocześnie obniżasz wysokość „kary” dla PFRON. W efekcie zyskujesz.

Kwestie kadr i księgowości spoczywają na nas

Oszczędzasz na księgowości i kadrach, bo to my – MGK Consulting – rozliczamy naszych pracowników.

Zatrudniasz ponad 25 osób na etacie?

Szukasz oszczędności w firmie?

Dostarczymy Ci pracowników, dzięki czemu zmniejszą się Twoje wpłaty na PFRON.

Oferujemy szeroką rozpiętość naszych usług. Zapewniamy pracy redaktorskie, z obszaru tworzenia i modyfikowania serwisów internetowych, a także obsługę recepcji, sprzątanie powierzchni biurowych i wiele wiele innych. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje w naszej ofercie, wypełnij formularz kontaktowy. Stworzymy dla Ciebie specjalne usługi na zamówienie.

Oferujemy długofalową współpracę oraz dostarczamy pracowników na prace czasowe. Współpracujemy z wielkimi polskimi i międzynarodowymi korporacjami. Nasi pracownicy od 2007 roku moderują fora internetowe jednej z największych grup medialnych w polskim internecie.

Do naszych głównych usług należą:

  • outsourcing kadrowo-płacowy z odpisem PFRON,
  • outsourcing księgowy z odpisem PFRON,
  • wspieranie działań w zakresie social media,
  • outsorcing pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Jak działamy?

Diagnozujemy sytuację

Podczas pierwszej rozmowy z Tobą analizujemy wysokość wpłat na PFRON, następnie przedstawiamy Ci możliwości i sposoby ich optymalizacji poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Analizujemy potrzeby i ustalamy plan działań

Po diagnozie wspólnie z Tobą szukamy optymalnych rozwiązań zmniejszania wpłat na PFRON poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ramach outsourcingu. Wstępnie przedstawiamy Ci możliwą do uzyskania oszczędność, a także przedstawiamy Ci plan działań optymalizacji kosztów. Gdy je zaakceptujesz, zaczynamy.

Wdrażamy optymalizację

Zaczynamy realizować proces optymalizacji wpłat na PFRON. Doprowadzamy do uzyskania przez Twoją firmę realnych oszczędności finansowych z dofinansowania i refundacji, a także pozostałych wartości dodanych, jakie otrzymasz w wyniku optymalizacji. Na każdym etapie monitorujemy przebieg optymalizacji i w razie potrzeby modyfikujemy go tak, aby zapewnić Twojej firmie jak najwyższe wyniki.

Liczby o nas

Optymalizujemy 80% wpłat na PFRON
Na stałe współpracujemy z 10 firmami korzystającymi z refundacji PFRON
Dajemy zatrudnienie 52 osobom niepełnosprawnym
Nasze usługi optymalizacji wpłat na PFRON zapewniamy na terenie 16 województw
4/5 osób niepełnosprawnych, którym dajemy zatrudnienie, pracuje z nami zdalnie
Zajmujemy się optymalizacją kosztów PFRON w 16 branżach

Wysokość dofinansowania
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniający ozdoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń dla swoich pracowników. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji na podstawie wniosku, który należy złożyć do PFRON.

Wysokość takiego miesięcznego dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika uzależniona jest od kilku czynników:

Stopień niepełnosprawności

800 zł - dla pracowników niepełnosprawnych
ze znacznym stopniem niepełnosprawności

125 zł - dla pracowników niepełnosprawnych
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

450 zł - dla pracowników niepełnosprawnych
z lekkim stopniem niepełnosprawności

Szczególne typy schorzeń

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji, osobom niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz znaczny lub umiarkowany stopień zaburzenia wzroku, przysługuje dodatkowa kwota dofinansowania w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia.

Status pracodawcy

100% wymienionych wyżej kwot dofinansowania dotyczy zakładów pracy chronionej (ZPCh)

90% wymienionych wyżej kwot dofinansowania dotyczy pracodawców z otwartego rynku pracy
w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników,
u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

70% wymienionych wyżej kwot dofinansowania dotyczy pracodawców z otwartego rynku pracy
w pozostałych przypadkach.

Kalkulator wpłat na PFRON

dla pracodawców z otwartego rynku pracy.

Zajmujemy się zmniejszeniem opłat nawet o 80%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie.

W tym zatrudnienie pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W tym zatrudnienie pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

18 901,99 zł

Kwota miesięcznej wpłaty na PFRON

226 019,89 zł

Kwota rocznej wpłaty na PFRON

Zobacz Informacje prawne dotyczace wpłat na PFRON

ZOBOWIĄZANI DO WPŁAT:
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON na pracodawców, którzy osiągają określony stan zatrudnienia – co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

OBNIŻENIE WPŁAT PRZEZ ZATRUDNIENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Z wnoszenia opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwolnieni są ci pracodawcy, którzy zatrudniając co najmniej 25 pracowników, osiągają 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeżeli nie osiagają 6% wskaźnika zatrudnienia, wpłaty ulegają obniżeniu także w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których jednocześnie stwierdzono schorzenie szczególne. Pracodawca, obliczając wskaźnik obniżający, 3-krotnie ujmuje osoby ze szczególnymi schorzeniami zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i 2-krotnie osoby posiadające szczególne schorzenia, które są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym.

SCHORZENIA SZCZEGÓLNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. (Dz. U. nr 124, poz. 820 ze zm.) schorzeniami, które traktujemy jako szczególne są: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie, głuchota i głuchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS, epilepsja, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia oraz późne powikłania cukrzycy.

OBNIŻENIE WPŁAT PRZEZ SKORZYSTANIE Z USŁUG LUB PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON
Wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usług lub produkcji pracodawcy uprawnionego do udzielania ulg we wpłatach. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

Aktualności

dotyczące dofinansowania opłat PFRON, ich optymalizacji oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie

refundacja pfron dla przedsiębiorcy klucz do sukcesu i optymalizacji kosztów firmy

Niepełnosprawny pracownik w firmie – korzyści i obowiązki

Przyjęcie osoby niepełnosprawnej do zespołu pracowników wiąże się z potrzebą zapoznania się z przepisami i zasadami dotyczącymi pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki możliwości zmniejszenia wpłat na PFRON coraz więcej przedsiębiorców otwiera swoje drzwi i stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Dziś przyjrzymy się obowiązkom takich pracodawców i uprawnieniach, jakie przysługują pracownikowi niepełnosprawnemu. Zatrudnienie niepełnosprawnych często wiąże…

Czytaj więcej
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie niepełnosprawnych – jak zachować się w trakcie rozmowy z pracownikiem, jak i klientem niewidomym lub niedowidzącym

Dzięki rozwojowi technologi ulgom na PFRON, odpowiedniemu wyposażeniu stanowisk pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, coraz więcej niewidomych i niedowidzących otrzymuje możliwość zdobycia zatrudnienia. Wciąż jednak wiele osób nie ma doświadczenia w pracy z osobą niewidomą lub niedowidzącą. Warto zapoznać się z kilkoma najważniejszymi zasadami, które ułatwią i usprawnią relację pomiędzy tobą a pracownikiem, ale…

Czytaj więcej
wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Top 5 powodów, dla których powinieneś zatrudnić osobę niepełnosprawną w Firmie

Zatrudnienie niepełnosprawnych to temat, wokół którego istnieje wiele mitów i niedopowiedzeń, gdyż wciąż duża grupa pracodawców nie ma doświadczenia we współpracy z pracownikami niepełnosprawnymi. Każda firma posiada swoje własne ograniczenia, jak również swoje własne silne strony. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej stanie się kolejną silną stroną w firmie, a nie jak się tego wiele osób obawia –…

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy

Nazwa firmy

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości